សារអេឡិចត្រូនិច
មិនចូលរៀន


ឪពុកនិយាយទៅកាន់កូនៈ
- អាប្រុញ ! ហេតុអ្វីបានជាមិនទៅរៀន?
- មកពីលោកគ្រូខឹងខ្ញុំ
- លោកគ្រូខឹងឯងរឿងស្អី?
-លោកគ្រូខឹងនឹងខ្ញុំ អត់ទៅរៀនហ្នឹងណា៎....!!!
....!!!???