សារអេឡិចត្រូនិច
វិទ្យុ


បុរសម្នាក់ទើបមកពីរៀននៅបរទេសមិនហ៊ាននិយាយភាសាបរទេស ទៅកាន់ម្តាយខ្លួនទេ
ពីព្រោះខ្លាចម្តាយរបស់ខ្លួនមិនយល់៖

កូនៈ ម៉ែៗ​! ជួយហុចវិទ្យុឲ្យខ្ញុំបន្តិច !​
ម្តាយៈ វិទ្យុនៅឯណា៎ ! ម៉េចក៏មិនឃើញ ?
កូនៈ នៅលើតុ មុខម៉ែឯងហ្នឹង!
ម្តាយៈ ហាក់ អាហ្នឹង រ៉ាត់យោ ទេកូន!
កូនៈ រ៉ាត់យោ ហ្នឹងហើយ ជាវិទ្យុណាម៉ែ !!
ម្តាយៈ អញ្ចឹង!
ហេតុតែឯងមិនចេះបារាំងនឹងគេបានជាមិនដឹង !!​
កូនៈ អុញ...!!??