សារអេឡិចត្រូនិច
អាចឆ្លើយសំនួរគ្រូបាន


សុខជាកុមារខ្ជិលរៀនសូត្រ និងមិនដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរ គ្រូបានឡើយ។
ពេលមកពីសាលាវិញ
សុខៈ ប៉ា ប៉ា ថ្ងៃនេះមានតែកូនទេដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរគ្រូបាន ?
តើលោកគ្រូសួរសំណួរអ្វី?
ឪពុកៈ ល្អណាស់កូន !​
សុខៈ លោកគ្រូសួរថាតើនរណាធ្វើឲ្យបាក់តុក្នុងថ្នាក់?
ឪពុកៈ....!!??