សារអេឡិចត្រូនិច
គ្មានវាចានឹងថ្លែង


លោកគ្រូចំណូល គាត់ចូលចិត្តលេងកីឡាណាស់
ថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគាត់បានឲ្យសិស្សសរសេរ ពីចំណាប់អារម្មណ៍
ស្តីពីកីឡាបាលទាត់មួយក្រុម។
លោកគ្រូៈ តើប្អូនៗធ្លាប់មើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ទេ?
សិស្ស កៈ បាទ! លោកគ្រូធ្លាប់ !
លោកគ្រូៈ បើដូច្នេះសូមប្អូនៗរៀបរាប់ពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់ក្រុមនីមួយៗ
ដែលប្អូនធ្លាប់ទៅទស្សនា!
សិស្សម្នាក់ៈ រៀបរាប់ថា ល្អឥតខ្ចោះនៅសល់តែសិស្សម្នាក់ឈ្មោះប្លោក វាក្រោកឈរ អេះក្បាល។
លោកគ្រូៈ ម៉េចអញ្ចឹង?
ប្លោកៈ ព្រោះពេលកំពុងប្រកួតខ្ញុំកើតខ្យល់គ អត់បានតាមដាន
លោកគ្រូ៖ ???