សារអេឡិចត្រូនិច
បណ្តាំលោកគ្រូពេទ្យ


បុរសម្នាក់បានទៅភោជនីយដ្ឋានមួយ ហើយគាត់បាន
កម្ម៉ង់ម្ហូបរួចរាល់។ នារីអ្នកបម្រើលើលស៊ុបរបស់គាត់មកដល់។
គាត់ឃើញមេដៃរបស់នាងនៅក្នុងស៊ុបគាត់។ គាត់មិន
សប្បាយចិត្តទេ ប៉ុន្តែមិនបានថាអីឲ្យនាងនោះឡើយ។ ២ នាទី
ក្រោយមកនាងលើកម្ហូបមួយមុខទៀតមកដល់។ មេដៃរបស់
នាងស្ថិតក្នុងម្ហូបគាត់ទៀត។ បុរសនោះមិនពេញចិត្ត តែនៅ
ស្ងៀមទៀត។ ចុងក្រោយនាងលើកតែក្តៅអ៊ុនៗ១ ពែងមកទៀត។
លើកនេះមេដៃនាង ត្រាំក្នុងពែងទៀត។ ដោយហួសហេតុពេក បុរសនោះ
ស្រែកថាៈ
" នាង មិនចេះអនាម័យទេ ហ្អេ! ឆាប់យកដៃនាងចេញពីទឹកតែខ្ញុំភ្លាម"
នាងតប" ដៃខ្ញុំហើម លោកគ្រូពេទ្យឲ្យខ្ញុំរក្សាវាទុកនៅកន្លែងក្តៅអ៊ុនៗ
ជានិច្ច។ បុរស កាន់តែខឹងហើយស្រែកថាៈ បើចង់អញ្ចឹងម៉េចមិនទៅញាត់គូថ
ខ្លួនឯងទៅ?!!

នារីតប" ខ្ញុំធ្វើរួចហើយ...មុនពេលខ្ញុំលើកម្ហូបមក !
បុរសៈ....!!