សារអេឡិចត្រូនិច
សម័យកុំព្យូទ័រ


តា និងចៅពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នាណាស់ ហើយចៅតែងតែមកលេងតាជាញឹកញាប់
ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលក្រោយមកនេះ ដោយសាចៅរវល់ មិនសូវបានមកលេងតា ប៉ុន្មានទេ។
ថ្ងៃមួយចៅមកលេងតាៈ
តាៈ ហេ! អាចៅឯងបាត់ទៅណា ខានមកលេងតាយូរហើយ
ចៅៈ អូហ្ហ! លោកតាចៅជាប់រវល់រៀនកុំព្យូទ័រ សម័យកុំព្យូទ័រទៅហើយ បើមិនចេះដូចជាងាប់មួយចមហៀងខ្លួនអញ្ចឹង។
តាៈ អើហ្ហ ! ល្អ ចុះចៅឯងចេះហេលទឹកទេ
ចៅៈ អត់ចេះផងតា
តាៈ អើ ! អត់ចេះកុំព្យូទ័រងាប់មួយចំហៀងខ្លួនតែបើ អត់ចេះហែលទឹកវិញ ងាប់ទាំងមូលវ៉ើយ!
ចៅៈ...!!