សារអេឡិចត្រូនិច
ស្រែ​កឲ្យ​ខ្លាំង


លោក​ទន្ត​បណ្ឌិត​ប្រាប់​អ្នកជំងឺ​ដែល​កំពុង​ដេក​លើ​គ្រែ​ព្យ​បាល​ធ្មេញ :
​ទន្ត​បណ្ឌិត​: លោក​ស្រែក​អូយ​! អូយ​! ឲ្យ​ខ្លាំង​ទៅ ស្រែក​បី​បួន​ដង​សឹម​ឈប់​។​
​អ្នកជំងឺ​: ម៉េច​ចាំបាច់​ធ្វើ​អ៊ីចឹង ?
​ទន្ត​បណ្ដិត​: ព្រោះ​ក្នុង​បន្ទប់​រង់ចាំ​នោះ ភ្ញៀវ​នៅ​អង្គុយចាំ​ច្រើនណាស់​។ ខ្ញុំ​ចង់ឲ្យ​ពួកគេ​ត្រឡប់ទៅវិញ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការបើក​ទូរទស្សន៍​មើល​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​៕​