សារអេឡិចត្រូនិច
ស្លាបព្រា​បាយ​


លោកគ្រូ​ពេទ្យ និយាយ​ទៅកាន់​អ្នកជំងឺ : អ្នក​ត្រូវ​ផឹក​ថ្នាំ​នេះ ៤​ស្លាបព្រា រៀង​រាល់​មុន​ពេលបាយ​
​អ្នកជំងឺ : លោកគ្រូ​ពេទ្យ នៅផ្ទះ​ពួកយើង​មានតែ​ស្លាបព្រា​បាយ ៣ ប៉ុណ្ណោះ​៕​