សារអេឡិចត្រូនិច
លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​


ប្រពន្ធ : បង​សំឡាញ់ តើ​បង​កំពុង​រក​អ្វី​?
​ប្តី : មិនមាន​ទេ​!
​ប្រពន្ធ : មិន​មាន​អី​ទេ​? បង​មើល​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​យើង​ជាង​មួយ​ម៉ោង​ហើយ​!!
​ប្តី : បង​គ្រាន់​ចង់​រក​មើល​ថ្ងៃ​ផុតកំណុត​..​