សារអេឡិចត្រូនិច
World Cup 2014


ពូរុនមានសំបុត្រសម្រាប់ទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក ២សន្លឹក ។ ពេលគាត់កំពុងអង្គុយរង់ចាំការប្រកួតចាប់ផ្ដើមស្រាប់តែមានក្មេង ម្នាក់សួរគាត់ ៖
ក្មេងប្រុស ៖ កន្លែងអង្គុយជាប់ពូមាននរណាអង្គុយទេ?
ពូរុន ៖ អត់មានទេក្មួយ!
ក្មេងប្រុស ៖ វាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿទេដែលការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកទាំងមូលមានកន្លែងទំនេរ!
ពូរុន ៖ ការពិតវាជាកន្លែងរបស់ប្រពន្ធពូទេ តែនាងបានស្លាប់ទៅហើយ!

ក្មេងប្រុស ៖ ឲ្យខ្ញុំសុំទោស! ចុះហេតុអ្វីពូមិនហៅ បងប្អូនឬអ្នកជិតខាង មកជាមួយ?
ពូរុន ៖ ពួកគេរវល់រៀបចំបុណ្យសពប្រពន្ធរបស់ពូ!
ក្មេងប្រុស ៖ !!!????