សារអេឡិចត្រូនិច
ម្សិលមិញអត់បានប្រាប់!


អ្នកជំងឺ៖ គ្រូពេទ្យ ពេលខ្ញុំធូរ ខ្ញុំអាចលេងត្រំប៉ែតទេ?
គ្រូពេទ្យ៖ លេងបានតាមសប្បាយចុះ!
អ្នកជំងឺ៖ អស្ចារ្យ កាលមុនខ្ញុំអត់អាចលេងបានសោះ។

គ្រូពេទ្យ៖ លោក ខ្ញុំមានដំណឹងអាក្រក់ធម្មតា និងដំណឹងសែនអាក្រក់ចង់ប្រាប់។
អ្នកជំងឺ៖ ដំណឹងអាក្រក់ទាំងពីរ? ចឹងប្រាប់ដំណឹងអាក្រក់មុនម៉ោ។
គ្រូពេទ្យ៖ អីចេះទេណា ខាងមន្ទីរពិសោធន៍បានចេញលទ្ធផលមកហើយ ឃើញថា លោកមាន ពេលរស់ត្រឹម២៤ម៉ោង។
អ្នកជំងឺ៖ ២៤ម៉ោង? ចឹងសល់២៤ម៉ោងដែរ! ចុះពត៌មានសែនអាក្រក់?

គ្រូពេទ្យ៖ គឺថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ដែរ តែម្សិលមិញមិនបានប្រាប់លោកសោះ

http://i.everyday.com.kh/2015/8/e28082c4-a7af-427c-8195-2faf10744538.jpg