សារអេឡិចត្រូនិច
កំប្លែង៖ កុំបាច់ហៅអញឪ!


ជិតដល់ពេលចេញលទ្ធផលប្រលងឪពុក និងកូនបាននិយាយគ្នា៖

ឪពុកៈ កូន! កូនឯងត្រូវប្រលងអោយជាប់ បើមិនចឹងមិនបាច់ហៅអញថា ឪទេ វើយ!!!
កូនៈ ចឹងផងឳ យ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅ...

៥ ម៉ោងក្រោយម៉ោ...
ឪពុកៈ ចុះលទ្ធផលប្រលងយ៉ាងម៉េចហើយ?
កូនៈ ចុមកាដុមឆែប អ៊ុំជាអ្នកណា?...

http://i.everyday.com.kh/2015/9/9414f4d6-601e-4ee0-849a-37359e252e02.jpg