សារអេឡិចត្រូនិច
កំសាន្ត​ចុង​សប្តាហ៍​៖ រើស​ប្រពន្ធ​


 មាន​មិត្ត​ភ​កិ្ត​ពីរ​នាក់​បាន​ជួបគ្នា។ អ្នក​ដែលមាន​ភរិយា​យូរហើយ​បាន សួរ​ទៅកាន់​ពួកម៉ាក​ម្នាក់ទៀត :

  -​ខាន​ជួបគ្នា​យូរហើយ សម្លាញ់​ឯង​មាន​ប្រពន្ធ​ឬ​នៅ?
  -​នៅទេ! តើ​ឝួ​រ​ជ្រើសរើស​ស្រី​របៀប​ម៉េច​យកមក​ធ្វើជា​ប្រពន្ធ​នោះ? ជួយ​ប្រាប់​គ្នា​ផង​…
  -​ឯង​ត្រូវ​រក​ស្រី​ដែលមាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​៣​យ៉ាង ទើប​មាន​សុភមង្គល​។
  -​ស្អី​ខ្លះទៅ ?
  -​​ទីមួយ​ឝឺ​ពេល​នៅក្នុង​ចង្ក្រាន​បាយ​ប្រៀបដូចជា​អ្នកសេដ្ឋកិច្ច​។ ទី​ពីរ​ពេល​នៅក្នុង​បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ​ឬ​ក​ដូចជា​លោកជំទាវ។ ចំណែក​ទី​បី​ពេល​នៅក្នុង​បន្ទប់​ឝេ​ង​ឝឺ​អោយ​ដូច​ស្រីខូច!
http://i.everyday.com.kh/2015/9/c8021cc3-f393-4c75-9189-13bb251d151d.jpgមួយឆ្នាំ​ក្រោយមក​ឝេ​ទាំងពីរ​នាក់​ក៏បាន​ជួបគ្នា​ម្តងទៀត។ អ្នក​ដែល​ផ្តល់​បទពិសោធ​ន៏​នោះ​ក៏បាន​សួរ​ទៅ​ពួកម៉ាក​ឝេ​នោះ​ថា:

  -​​ឯង​រកបាន​ប្រពន្ធ​ដូច​យើង​ប្រាប់​ហើយ​នៅ?
  -​​រកបាន​ហើយ​
  -បាន​ដូច​យើង​ប្រាប់​ទេ?
  -​​ដូចរឿង​អី​ថា​មិន​ដូច! តែ​វា​ខុស​កន្លែង​…
  -​ខុស​យ៉ាងម៉េច​?

http://i.everyday.com.kh/2015/9/feb6a848-da7c-4d28-ab6f-d746142afc54.jpgពួកម៉ាក​ឝេ​នោះ​ចាប់ផ្តើម​ឆ្ការដៃឆ្ការជើង​រៀបរាប់​ដោយ​កំហឹង :

  -​អា​បី​យ៉ាងនោះ​យើង​រកបាន​ដូច​ឯង​ប្រាប់​អ៊ីចឹង ប៉ុន្តែ​រឿង​ដែល​ឝួ​រ​អោយ​ខឹង​នោះ​ឝឺ​ថា ពេល​នៅក្នុង​ចង្ក្រាន​បាយ​ឬ​កវា​ដូចជា​លោកជំទាវ ស្អី​ក៏​មិន​ព្រមធ្វើ​ដែរ។ ហើយ​ពេល​នៅក្នុង​បន្ទប់​ឝេ​ង​ឬ​ក​ដូច​អ្នកសេដ្ឋកិច្ច  ឝិ​ត​អើយ​ឝិ​ត។ ចំណែក​ពេល​នៅ​បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ​ឬ​ក​ដូច​ស្រីខូច​អីចឹង ឃើញ​ប្រុស​មិនបាន!!!

  -​ពុទ្ធោ !!!???

http://i.everyday.com.kh/2015/9/ebfe82b8-4682-477a-95b9-dda0ce3cf2f8.jpg