សារអេឡិចត្រូនិច
ការ​ដាក់ទោស​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ភ័យ​ខ្លាច


បុរស​ប្រមឹក​២​នាក់ ពេល​ដែល​កំពុង​ផឹក​ជោកជាំ​បាន​និយាយ​ដល់​រឿង​ស្ត្រី​។

បុរស​ប្រមឹក​ទី​១៖ ឯង​ចង់​ដឹង​ទេ​សម្លាញ់ ថា​ការ​ដាក់ទោស​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​បំផុត​ដល់​ស្ត្រី គឺ​អ្វី​ទៅ?

បុរស​ប្រមឹក​ទី​២៖ គ្នា​មិនដឹង​ទេ តើ​ជា​ស្អី​ទៅ?

បុរស​ប្រមឹក​ទី​១៖ នែ៎​! គឺ​ការ​ដែល​ឱ្យ​នាង​ស្លៀក​សម្លៀក​បំពាក់ ដ៏​ស្អាត​ៗ​បំផុត ហើយ​មិន​ឱ្យ​ពួក​នាង​ឆ្លុះកញ្ចក់​៕