សារអេឡិចត្រូនិច
TOP 10 VR ​​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ឆ្នាំ​2016


បន្ទាប់​ពី​ចំណាយពេល​ជា​ច្រើន​សិក្សារ​នៅ​លើ​ឧបករណ៍ VR (Virtual Reality) ទី​បំ​ផុ​គេ​បាន​រក​ឃើញ TOP 10 VR​ដែល​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ឆ្នាំ​2016​កន្លង​នៅ​នេះ​។

10.YouTube VR (Gear VR, Daydream,Cardboard,Web VR)

9.Batman: Arkham VR (Playstation VR) 

8.Rec Room (Oculus Touch, HTC Vive) 

7. Ritchie’s Plank Experience (HTC Vive)

6. TheBlu,Wevr (HTC Vive) 

5. VR Sports Challenge (Oculus Touch) 

4.Gnomes & Goblins ( Preview), Wevr (THC Vive) 

3. Raw Data, Survios (HTC Vive) 

2.TiltBrush (HTC Vive) Most Loved VR Experience

1. Space Pirate Trainer (Oculus Touch, HTC Vive)