សារអេឡិចត្រូនិច
បច្ចេកវិទ្យា 5G Wireless នឹង​ភាព​អស្ចារ្យ​ សំរាប់​ ឆ្នាំ2017នេះ


5G Wireless​នេះ​នឹង​ដើរតួ​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​សម្រួច​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំងនោះ​អោយ​មានដំណើរ​ការ​ល្អ​ដើម្បី​បម្រើ​ដល់​ការ​រស់នៅ​របស់​មនុស្ស​។

ហើយ​5G Wireless​នេះ​នឹង​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ជូន​ក្នុង​ពិព័រណ៍​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​(CES)​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៧​ខាង​មុខ​នេះ​។ Vishares​នឹង​លម្អិត​ព័ត៌មាន​ជូន​ប្រិ​យ​មិត្ត​បន្ថែម​ទៀត​ថា​តើ​5G Wireless​នេះ​ខ្លាំង​និង​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​អ្វីខ្លះ