សារអេឡិចត្រូនិច
ការ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសម្បតិ្តដោយប្រើគោលការណ៍ទាំង​៧


គោលការណ៍​ទាំង ៧ ដូច​ខាងក្រោម​៖

១. ចេះ​ខ្ចី​កម្លាំង​គេ​ប្រើ ពោល​គឺ​ប្រាក់​របស់​អ្នក​ដទៃ និង​ពេលវេលា​របស់​អ្នក​ដទៃ​៕

២. យល់​ដឹង​ពី​ការ​ប្រាក់​ផ្គួប

៣. ប្រមូលផ្តុំ​ទ្រព្យ គឺ​ប្រាក់​បង្កើត​ប្រាក់ ឬ​របស់​បង្កើត​ប្រាក់​ឲ្យ​បាន​កាន់តែ​ច្រើន

៤. ចេះ​លៃ​សន្សំ​ប្រាក់​សម្រាប់​ខ្លួនឯង មុន​នឹង​ទូរ​ទាត់​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ

៥. យល់​ដឹង​ពី​ភាសា​របស់​ប្រាក់

៦. ចំណាយ​ឲ្យ​តិច​ជាង​ចំណូល និង​សន្សំ​ប្រាក់​ទុក​វិនិយោគ

៧. កសាង​ផ្នត់គំនិត​ជា​អ្នកមាន គឺ​ដឹង​ថា​អ្វី​ដែល​បង្កើត​ប្រាក់​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើង និង​អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាក់​ចេះ​តែ​ថយ​ទៅ​ៗ

source:howstuffworks