សារអេឡិចត្រូនិច
អាំង​កឺ​យ ត្រី​សមុទ្រ​កម្រ​ឮឈ្មោះ មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​បំផុត


អាំង​កឺ​យ ជា​ប្រភេទ​ត្រី​សមុទ្រ​ដែល​រស់នៅ​ទឹក​ជ្រៅ​និង​ពិបាក​រក​។ ពលរដ្ឋ​មួ​យ​ចំនួន​មិនសូវ​ឮឈ្មោះ​ត្រី​កម្រ​នេះ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ប្រភេទ​ត្រី​សមុទ្រ​ដែល​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​បំផុត​និង​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​។

ត្រី​នេះ​អាច​យក​ទៅ​អាំង ចៀន ស្ងោរ ហើយ​តម្លៃ​មាន​ចាប់ពី ៣០ ០០០ រៀល​តាម​ទំហំ​ធំ​តូច​។