សារអេឡិចត្រូនិច
សកម្មភាព​សត្វ​ទាំងនេះ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​ទប់​សំណើច​មិន​បាន


សត្វ​តែង​មាន​សភាវគតិ និង​បញ្ញាញាណ​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ស្ងប់​ស្ញែង​ជាង​យើង​។ ពួក​គេ​អាច​មើលទៅ​ឃើញ​អ្វីមួយ​ដែល​នៅ​ទី​ឆ្ងាយ​បាន​ច្បាស់ និង​ហិតក្លិន​ដឹង​ជាង​យើង ហើយ​សត្វពាហនៈ​មួយ​ចំនួន​អាច​រត់​បាន​លឿន លោត​បាន​ខ្ពស់ និង​ជា​ពិសេស​ធ្វើ​អ្វី​ៗ​បាន​ល្អ​ជាង​យើង​។ ប៉ុន្តែ​បើ​មានរឿង​មួយ​ដែល​សត្វ និង​មនុស្ស​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​គ្នា​នោះ​គឺ​ពួក​វា​ធ្វើ​សកម្មភាព​គួរ​ឱ្យ​អស់សំណើច​យូរ​ៗ​ម្តង​ដែរ​។ តោះ​ប្រិ​យ​មិត្ត​ទៅ​មើល​សកម្មភាព​របស់​សត្វ​ទាំងនេះ​នៅ​ខាងក្រោម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​ទប់​សំណើច​មិន​បាន​!