សារអេឡិចត្រូនិច
ថ្ងៃទី​១១​មេសា​នេះ អត្រា​ប្តូរប្រាក់​ផ្លូវការ​៖ ៤០០៧ រៀល ក្នុង ១ ដុល្លារ​


​អត្រា​ប្តូរប្រាក់​គោល​រវាង​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​ជាមួយ​ប្រាក់រៀល ត្រូវបាន​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយ​ថា នៅ​ថ្ងៃទី​១១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ អត្រា​ផ្លូវការ​៖ ៤០០៧ រៀល / ដុល្លារ​អាមេរិក​។ ក្នុងនោះ ក៏មាន​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់រៀល ជាមួយនឹង ២៣ ប្រភេទ​ទៀត ក៏​ត្រូវបាន​ធនាគារជាតិ ប្រកាស​ផងដែរ ( តារាង​ភ្ជាប់​មក​ខាងលើ )៕​