សារអេឡិចត្រូនិច
ឆៃថាវ និង​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ឡើងថ្លៃ បើ​ធៀប​នឹង​ថ្ងៃទី​១១​មេសា​


​តម្លៃ​ទំនិញ​ថ្លៃ​នេះ ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ ប្រចាំ​ថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ បង្ហាញថា បន្លែ​ឆៃថាវ និង​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ បាន​ឡើងថ្លៃ​បន្តិច បើ​ធៀប​នឹង​តម្លៃ​កាលពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧​។ រីឯ​បន្លែ ១០ មុខ​ទៀត បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ​វិញ​បន្តិច បើ​ធៀប​នឹង​ថ្ងៃទី​១១ ខែមេសា​។​

​តម្លៃ​ទំនិញ​ថ្ងៃនេះ ( ថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ ) របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បង្ហាញថា​៖
១-​ឆៃថាវ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
២-​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៣-​ខ្លឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៤៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៤-​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៥-​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៦-​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ២៦៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៧-​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៨-​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៩-​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១០-​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១១-​ម្រះ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១២-​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​

​ដោយឡែក កាលពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ តម្លៃ​ទំនិញ បន្លែ ដែល​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បានប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ រួមមាន​៖
១-​ឆៃថាវ ថ្លៃ ១៣៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
២-​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៣-​ខ្លឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៤៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៤-​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៥-​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៦-​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៧-​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ២២៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៨-​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៩-​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១០-​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១១-​ម្រះ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១២-​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​៕