សារអេឡិចត្រូនិច
អ្នក​ណា​ថា​មនុស្ស​ចាស់​គួរ​ឱ្យ​ធុញ​?


មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​គិត​ថា​មនុស្ស​ចាស់​គួរ​ឱ្យ​ធុញ​ទ្រាន់​និង​និយាយ​ច្រើន​ពិបាក​ផ្គាប់​ចិត្ត​។​តែ​សំខាន់​គឺ​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ដែល​ពួក​គាត់​មាន​ចំពោះ​កូន​ចៅ​គ្រប់​គ្នា​។​

មនុស្ស​កាន់​តែ​ចាស់​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ក៏​ការ​តែ​មាន​ច្រើន​។​ប្រាកដ​ណាស់​ក្មេង​មិន​ចូល​ចិត្ត​ចាស់​រអ៊ូ​ច្រើន​ទេ​អញ្ចឹង​កុំ​ធ្វើ​អ្វី​ឱ្យ​ពូក​គាត់​បារម្ភ​ទៅ​គាត់​លែង​រអ៊ូ​ដាក់​ទៀត​ហើយ​។​

បើ​គិត​ឱ្យ​មែន​ទែន​ទៅ​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ពិត​ជា​មាន​សំណាង​ណាស់​ដែល​នៅ​មាន​ក្រុម​គ្រួសារ​តាម​ព្រួយ​បារម្ភ​នៅ​មាន​ចាស់ៗ​ជេរ​ស្ដី​តម្រង់​ផ្លូវ​។​​

ចង់​ដឹង​ថា​ចាស់ៗ​ពេល​សប្បាយ​ចិត្ត​មិន​ខ្វល់​ខ្វាយ​ច្រើន​មាន​សភាព​បែប​ណា​ទេ?