សារអេឡិចត្រូនិច
ទេសភាពដ៏អស្ចារ្យទាំង ២៣នៅជុំវិញពិភពលោក


នៅ​លើ​ផែនដី​យើង អាកាសធាតុ ទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ និង​ការ​ផ្លា​ត់​ប្តូរ​នៃ​រដូវ​បាន​នាំ​មក​នូវ ទេសភាព​ធម្មជាតិដ៏​អស្ចារ្យ​។ រូប​ទាំង ២៣ ខាងក្រោម​នេះ ត្រូវ​បាន​ផ្តិត​យក​ពី​តំបន់​ផ្សេង​នៅ​លើ​ពិភពលោក ហើយ​ទេសភាពនៅ​តំបន់​ទាំងនោះ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​។

ចង់​ដឹង​ថា​ស្អាត​យ៉ាងណា​នោះ សូម​ទស្សនា​ទាំងអស់​គ្នា​៖

ZHANGYE DANXIA LANDFORM, CHINA

as27

MOUNT RORAIMA, SOUTH AMERICA

as26

CANOLA FLOWER FIELDS, CHINA

as24

as25

LAVENDER FIELDS, UK AND FRANCE

as22

LAKE RETBA, SENEGAL

as21

LAKE HILLIER, AUSTRALIA

as20

ANTELOPE CANYON, USA

as19

SHIBAZAKURA FLOWERS, TAKINOUE PARK, JAPAN

as18

HANG SON DOONG, VIETNAM

as17

ARENG VALLEY, CAMBODIA

http://thecambodiaherald.com/images/upload/cambodia/MWFlNWZlMDcyYWR/760_450/Areng.jpg

TIANZI MOUNTAINS, CHINA

as16

FIELDS OF TEA, CHINA

as15

BLACK FOREST, GERMANY

as14

WISTERIA FLOWER TUNNEL IN JAPAN

as12

as13

NAICA MINE, MEXICO

as10

as11

STREET IN BONN, GERMANY

as9

BAMBOO FOREST, JAPAN

as8

Red Beach, Panjin, China

as7

MENDENHALL ICE CAVES, JUNEAU, ALASKA

as6

HITACHI SEASIDE PARK, JAPAN

as5

ONE OF THE WORLD'S LARGEST MIRROR, BOLIVIA

as3
as4

TULIP FIELDS IN NETHERLANDS

as2

TUNNEL OF LOVE, UKRAINE

as1