សារអេឡិចត្រូនិច

អាកាសធាតុ


ទីតាំង :   
 

ព្រះ​សីហ​នុ​

ម៉ោង សីតុណ្ហភាព ល្បឿនខ្យល់