សារអេឡិចត្រូនិច

អាកាសធាតុ


ទីតាំង :   
 

កោះកុង

ម៉ោង សីតុណ្ហភាព ល្បឿនខ្យល់