សារអេឡិចត្រូនិច

អាកាសធាតុ


ទីតាំង :   
 

ស្វាយ​រៀង

ម៉ោង សីតុណ្ហភាព ល្បឿនខ្យល់